progres servis praha  +420 721 40 10 40

Aktuality

18.05.2018

Ochrana osobních údajů

Dokument ke stažení ZDE


29.11.2016

Akce - Povinné Ručení

Připravili jsme pro Vás akční nabídku na pojištění motorových vozidel POV, ve spolupráci s pojišťovnami nabízíme zajímavé slevy.


Produkty pro podnikatele

Taktéž jako u produktů pro občany, lze nabídnout pojištění majetku a odpovědnosti pro podnikatele, kde dokážeme přizpůsobit pojistnou ochranu Vašim potřebám i s nadstandardním ujednáním.

Majetkové pojištění je určeno k ochraně movitých , nemovitých vlastních a cizích věcí,technické,provozní ,obchodní vybavení ,zásoby ,dále stavební a zemědělské stroje ,strojní zařízení,budovaná díla,výstavy a expozice .

Pojištění Vám poskytne ochranu před následky
-živelních rizik ( požár,výbuch,vichřice,krupobití,tíha sněhu,námrazy,vodovodní škody, náraz dopravního prostředku, povodeň, záplava, zemětřesení, kouř, pád stromů a stožárů)
-zkrat, přepětí, indukce
-krádež vloupáním, loupež, vandalismus
-rozbití skel
-poškození věcí při přepravě

Odpovědnostní pojištění

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný (škůdce) právo, aby za něj pojistitel poškozenému v případě vzniku pojistné události uhradil škodu na životě, zdraví nebo věci a to ve výši určené právním předpisem , za kterou pojištěný podle zákona odpovídá, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění Vám poskytne ochranu před následky
-újmy z obecné odpovědnosti
-újma na věcech převzatých a užívaných
-regresy zdravotních pojišťoven
-újma způsobená vadným výrobkem a vadně provedenou prací
-pojištění silničního dopravce
-pojištění pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů
-provozovatel zdravotnického zařízení
- profesní odpovědnost-pojištění účetních,advokátů,daňových poradců, inženýrů ve výstavbě, notářů atd.

PROGRES SERVIS s.r.o.
Libušská 2001/274
142 00 Praha 4
IČO: 05198879
DIČ: CZ05198879
Desing&Coding by  DHSV s.r.o. 2022